O nás v celku

Mateřská škola Hrabinská byla založena 2. ledna 1968.

Od r. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou usnesením zastupitelstva města

Český Těšín ze dne 25.09.2002, č.usnesení 808/17 Mateřská škola Český Těšín Hrabinská

příspěvková organizace, je zařazena do sítě škol od 01. 01. 2003 rozhodnutím Krajského

úřadu Moravskoslezského kraje č.j.ŠMS/372/03Mú ze dne 09.01.2003 Mateřská škola

Český Těšín Hrabinská 51, příspěvková organizace organizuje předškolní vzdělávání.


K mateřské škole Hrabinská byly připojeny tyto odloučené pracoviště:

MŠ Smetanova, MŠ Dukelská, MŠ Mosty, MŠ Koňákov, JMŠ Hrabinská / výdejny

MŠ Akátová, MŠ Moskevská, MŠ Frýdecká, MŠ Smetanova, MŠ Mosty, MŠ Koňákov/.


Statutární orgán – ředitelka mateřské školy: Jana Poloková

Pověřená zastupováním ředitelky: Bc.Renata Sasová

Účetní školy: Danuše Pindorová

Vedoucí školní jídelny: Renáta Grešková


Vedoucí učitelky odloučených pracovišť:

MŠ Smetanova: Alena Weberová

MŠ Dukelská: Pavlína Ledvoňová

MŠ Mosty: Lýdie Zipserová

MŠ Koňakov: Melánie Palarczyková

 

Přijímání dětí:

Zápis dětí do mateřských škol organizace probíhá zpravidla v měsíci lednu a dle potřeby v měsíci červnu. Každá škola organizace si organizuje svůj zápis na své škole. Je zveřejněn písemně na dostupných místech a projednán se zřizovatelem – MÚ Český Těšín. V případě volné kapacity školy mohou být děti přijímány v průběhu celého roku. U zápisu zákonný zástupce obdrží žádost o přijetí do MŠ a evidenční list dítěte. Po vyplnění žádosti a evidenčního listu – nutno potvrdit dětským lékařem (povinné očkování, zdravotní způsobilost dítěte) rodič odevzdá dokumenty ředitelce MŠ (na odloučených pracovištích vedoucí učitelce)do zveřejněného termínu. Ředitelka školy vydá do 30 dnů rozhodnutí o přijetí – nepřijetí. Kritéria přijímání dětí pro daný školní rok jsou zveřejněny na nástěnkách jednotlivých škol.


Úplata za vzdělávání: 300,- Kč/měsíc

Děti rok před nástupem do základní školy tuto úplatu nehradí


Stravné: 29,-Kč/den

Způsob stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny